Gizlilik politikası & Aydınlatma Metni

GENEL AYDINLATMA VE GİZLİLİK METNİ

Veri sorumlusu

Veri Sorumlusu; “www.FantaziKundura.com” isimli web sitesinde ürünleri satılan Yüksel TEKİN ve web sitesi sorumlusu / pazarlama sorumlusu Gökhan Furkan ÖZKAYA’dır.

Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Kişisel veriler ancak mevzuatta belirtilen amaçlar ile işlenebilir ve paylaşılabilir. Alıcı tarafından veya üye tarafından sağlanan bilgiler, ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler, satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

İşlenen kişisel verileriniz

Web sitemiz üyelik sistemi ile hizmet sunmaktadır. İşleme amaçla bağlantılı olup yasal saklama süresi içerisinde saklanacaktır. Gereksiz veriler imha edilecektir.

İnternet ile ilgili mevzuat kapsamında server girişimi, web sitesine giren kişinin IP ve zaman damgası bilgisini ayrıca işlemektedir. Ayrı bir talep olmadığı takdirde üyeliğin son bulmasından sonra işlenen veriler 10 yıl sonra imha edilmektedir

 • Kimlik verisi; Adınız, Soyadınız,
 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, Adresiniz, Telefon Numaranız,
 • Web Sitesi kullanım verileri; Üye olunan tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android ile mobil site kullanıcısı olma durumu, güncelleme tarihi, son login tarihi, IP Adresi

Kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi

Amaçlarımızı yerine getirebilmek için ölçülülük kapsamında işbu web sitesi vasıtası ile kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep açık rıza ve meşru menfaattir. Çerezler vasutası ile alışveriş eğitimleriniz daha iyi hizmet sunmak amacı ile değerlendrilmekte olduğundan çerez politikamızı okuyunuz.

Kişisel verileriniz kimlere, hangi amaçlarla aktarılmaktadır

Kişisel verileriniz, server sistemimiz dışında hiçbir yer veya kişi ile paylaşılmamaktadır. Reklam amacı ile başkaca kişilere aktarım yapılmaz. Yasal gereklilikler dışında kimse ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenin verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerle ilgili başvuru noktası

E-Posta: admin@fantazikundura.com